ระบบรับคำขอจัดสรรที่เรียน

กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน

ประจำปีการศึกษา 2567

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ขั้นตอนการขอรับจัดสรรที่เรียนออนไลน์

1

ลงทะเบียนขอรับจัดสรรที่เรียน
(วันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2567)

2

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน
(วันที่ 5 เมษายน 2567)

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนในระบบ
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น บันทึกในระบบวันที่ สถานะการจัดสรรที่เรียน