รายชื่อโรงเรียนและจำนวนสำหรับจัดสรรที่เรียน

กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน และเลือกลำดับโรงเรียนไว้ 3-5 โรงเรียนก่อน


ยื่นคำขอรับจัดสรรที่เรียน คลิก
ที่ โรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน จำนวนสำหรับจัดสรรที่เรียน
แขวง เขต ม.1 ม.4
รวม