รายชื่อโรงเรียนและจำนวนสำหรับจัดสรรที่เรียน
ที่ โรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน จำนวนสำหรับจัดสรรที่เรียน
แขวง เขต ม.1 ม.4
รวม