ระบบรับคำขอจัดสรรที่เรียน

กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน

ประจำปีการศึกษา 2567

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ผลการจัดสรรที่เรียน

ประกาศ สพม.กท 1 เรื่องการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567
ให้นักเรียนปริ้นประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ บัญชีแนบท้าย หน้าที่มีรายชื่อของตัวเอง แนบไปพร้อมกับหลักฐานการมอบตัวด้วย
รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนในระบบ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร