ระบบรับคำขอจัดสรรที่เรียน

กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน

ประจำปีการศึกษา 2563

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1