ระบบรับคำขอจัดสรรที่เรียน

กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน

ประจำปีการศึกษา 2566

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ขั้นตอนการขอรับจัดสรรที่เรียนออนไลน์

1

ลงทะเบียนขอรับจัดสรรที่เรียน
(วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2566)

2

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน
(วันที่ 7 เมษายน 2566)

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนในระบบ
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น บันทึกในระบบวันที่ สถานะการจัดสรรที่เรียน