ระบบสารสนเทศการรับนักเรียน สังกัด สพม.1

ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 • Product Image
  ม.1    ม.4

  รายงานผลการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 25-28 มีนาคม 2561

 • Product Image
  ดาวน์โหลด

  มาตรการป้องกัน ป้องปราาบ

 • Product Image
  ดาวน์โหลด

  ประกาศ สพม.1 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.1 ปีการศึกษา 2561

 • Product Image
  ดาวน์โหลด

  รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.1

ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 • Product Image
  ดาวน์โหลด

  การยื่นความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียน ในกรณีที่สอบคัดเลือกไม่ได้

 • Product Image
  ดาวน์โหลด

  ประกาศ สพม.1 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.1 ปีการศึกษา 2560

 • Product Image
  ดาวน์โหลด

  ประกาศ สพม.1 เรื่อง รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.1