ระบบสารสนเทศการรับนักเรียน สังกัด สพม.1

เลือกข้อมูล

ภาพรวมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประเภทโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง คน รับแล้ว ส่วนต่าง ห้อง คน รับแล้ว ส่วนต่าง
อัตราการแข่งขันสูง 90 3,111 2,035 ไม่เต็ม 1,076 64 2,207 932 ไม่เต็ม 1,275
อัตราการแข่งขันสูง 17 587 253 ไม่เต็ม 334 7 246 96 ไม่เต็ม 150
รวม 107 3,698 2,288 ไม่เต็ม 1,410 71 2,453 1,028 ไม่เต็ม 1,425

ข้อมูลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

ที่ โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง คน รับแล้ว สถานะ ส่วนต่าง ห้อง คน รับแล้ว สถานะ ส่วนต่าง

ข้อมูลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนทั่วไป

ที่ โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง คน รับแล้ว สถานะ ส่วนต่าง ห้อง คน รับแล้ว สถานะ ส่วนต่าง