ระบบสารสนเทศการรับนักเรียน สังกัด สพม.1

เลือกข้อมูล

ภาพรวมการรับสมัครนักเรียน ม.4

ประเภทโรงเรียน แผนห้องเรียนปกติ ม.3 เดิมรับไว้ จำนวนผู้มาสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ส่วนต่าง
ห้อง คน คน รับได้อีก 27 28 29 30 รวม สถานะ จำนวน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 37 1,480 0 1,480 3,989 3,077 2,669 2,554 12,289 เกิน 10,809
อัตราการแข่งขันสูง 223 10,545 8,251 2,294 1,717 1,142 826 773 4,458 เกิน 2,164
ทั่วไป 177 7,080 3,605 3,475 577 311 215 298 1,401 ขาด 2,074
รวม 437 19,105 11,856 7,249 6,283 4,530 3,710 3,625 18,148 เกิน 10,899

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียน แผนห้องเรียนปกติ จำนวนผู้มาสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ส่วนต่าง
ห้อง คน 27 28 29 30 รวม สถานะ จำนวน

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ม.4 โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

ที่ โรงเรียน แผนห้องเรียนปกติ ม.3 เดิมรับไว้ จำนวนผู้มาสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ส่วนต่าง
ห้อง คน คน รับได้อีก 27 28 29 30 รวม สถานะ จำนวน

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ม.4 โรงเรียนทั่วไป

ที่ โรงเรียน แผนห้องเรียนปกติ ม.3 เดิมรับไว้ จำนวนผู้มาสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ส่วนต่าง
ห้อง คน คน รับได้อีก 27 28 29 30 รวม สถานะ จำนวน