ระบบสารสนเทศการรับนักเรียน สังกัด สพม.1

เลือกข้อมูล

ภาพรวมการรับสมัครนักเรียน ม.1

ประเภทโรงเรียน แผนห้องเรียนปกติ จำนวนผู้มาสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ส่วนต่าง
ห้อง คน 27 28 29 30 รวม สถานะ จำนวน
อัตราการแข่งขันสูง 194 9,305 7,060 4,467 2,875 1,560 15,962 เกิน 6,657
ทั่วไป 198 7,920 3,550 1,515 886 747 6,698 ขาด 1,222
รวม 392 17,225 10,610 5,982 3,761 2,307 22,660 เกิน 5,435

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ม.1 โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

ที่ โรงเรียน แผนห้องเรียนปกติ จำนวนผู้มาสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ส่วนต่าง
ห้อง คน 27 28 29 30 รวม สถานะ จำนวน

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ม.1 โรงเรียนทั่วไป

ที่ โรงเรียน แผนห้องเรียนปกติ จำนวนผู้มาสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ส่วนต่าง
ห้อง คน 27 28 29 30 รวม สถานะ จำนวน