ระบบสารสนเทศการรับนักเรียน สังกัด สพม.1

แสดงจำนวน ที่ว่างคงเหลือประเภทโรงเรียนทั่วไป

ที่ โรงเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
แผน สมัคร รับไว้ ว่าง แผน สมัคร รับไว้ ว่าง
ที่ โรงเรียน แผน สมัคร รับไว้ ว่าง แผน สมัคร รับไว้ ว่าง