ระบบสารสนเทศการรับนักเรียน สังกัด สพม.1

เลือกข้อมูล

ข้อมูลจำนวนแผนการรับนักเรียน โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

ที่ โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียน รวม ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวม
ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน
รวม ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน

ข้อมูลจำนวนแผนการรับนักเรียน โรงเรียนทั่วไป

ที่ โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียน รวม ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวม
ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน
รวม ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน